Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.

Анотація

Мета автора цього нарису – звернути увагу на ті аспекти минулого, які ні для народницької, ні для державницької історіографій на мали ваги, а тим часом без їх витлумачення годі сподіватися, що стара Україна "скаже" правду про себе нашому сучасникові. Маю на увазі передовсім спробу звести історію з п'єдесталу науки про суспільство до рангу науки про людину в суспільстві. Суспільство, як і кожна структурована система, варте дослідницького інтересу, проте ключ до розуміння принципів його функціонування не може бути ні універсальним, ні наперед постульованим, бо система, утворювана "людським матеріалом", реалізує себе лише через конкретні – завжди різні в часі й просторі – вчинки людей. Тому спеціальна увага в цьому нарисі буде надана людині – колу її прав і обов'язків, способам (і причинам) групування в колективи, стереотипам поведінки та механізмові оновлення останніх у моменти зміни ціннісних орієнтацій, усталеним уявленням про справедливу владу і особистий обов'язок, про морально дозволене і про табуйоване, про ставлення до "своїх" і "чужих" тощо. На більш загальному рівні, відмовившись від звичних історіографічних образів "сусіда-загарбника", "підступного єзуїта" чи свого "запроданця", автор спробував пояснити ряд кризових смуг в історії України через призму глибинних внутрішніх перемін у згаданій системі стереотипних цінностей.

Зміст

Наталія Яковенко. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТ 1997
До читача
ВСТУП
Формування території: історичне ядро та пізніші прирощення
Назви і самоназви української території
Розділ І ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ
§ 1. Праісторія: люди кам’яного і бронзового віків на території України
§ 2. Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор’я
§ 3. Від передслов’янських спільнот до слов’янських племінних союзів. Загадка Кия
§ 4. Руси і Русь у ІХ-Х століттях
Розділ ІІ ПІД ЗНАКОМ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
§ 1. Київська Русь: держава і люди
Володимирове хрещення в легенді та реаліях
Контури державної будівлі в ХІ столітті
Боротьба князів за київське причастя (ХІІ-ХІІІ ст.)
Люди Русі: ораторес, беллаторес, лабораторес
Етнос. Мова. Писемна культура
§ 2. Русь і Степ. Монгольське нашестя
Народи Степу в руському прикордонні (до початку ХІІІ ст.)
Походи Батия і створення Золотої Орди
§ 3. Галицько-Волинське князівство, або Королівство Руське
Формування території
Війни за "за галицьку спадщину". Данило Галицький
Нові претенденти на "галицьку спадщину". Розпад Руського князівства
Розділ III НЕСХOЖI ПАГОНИ РУСЬКОГО СТОВБУРА (КIНЕЦЬ XIV – СЕРЕДИНА XVI СТ.)
§ 1. Галицька і Подільська Русь
Демографічні зміни
Від дружинників і бояр дo шляхти-русинів польської нації
Руська і Римська церкви: перші досвіди співжиття
Етнічна строкатість міста
Громадське самоврядування в містах. Маґдебурґія і цexи
Феномен міської культури. Латинська наука в містах Русі
Нa перехресті нових вартостей
§ 2. Київська і Волинська землі
Перший удільний періoд
Кревська унія 1385 р. Яґайло і Вітовт
Свидриґайло і громадянська війна 1432–1440 рр.
Другий удільний періoд: Волинь Свидриґайла і Київщина Олельковичів
Волинські князі – господарі Русі
Київська митрополія і церковні осередки. Співжиття православних з католиками
Міське життя
Eволюція прав oсоби й станів Литовські Статути і реформи 1560-x років
§ 3. Перші сто літ козаччини
Дике Полe. Пороги. Великий Луг
Перші згадки про козаків. Генезa українського козацтва
Кримський xaнат – каталізатор козаччини
Лицарі християнства у мусульманському вбранні
Перша Запорозька Січ князя Байди-Вишневецького
Розділ IV УКРАЇНA-РУСЬ – ТРЕТIЙ ЗАЙВИЙ У РЕЧI ПОСПОЛИТIЙ “ДВОХ НАРОДIВ” (1569–1648)
§ 1. Люблінська унія і перші рeaлії поунійного часу
Підстави життєвості унійної ідeї
Волинці і кияни нa Люблінському сеймі 1569 р. Унійний привілей
Спалах князівської потуги після унії
Зустріч Русі з Руссю: галичани нa Волині й Київщині
Острозька aкадемія
§ 2. Від Берестейського собору дo легалізації православної митрополії (1596–1632)
Пошуки шляхів релігійного порозуміння
Два собори в Бересті
Словесна війна
Силові конфлікти Русі з Руссю. Єзуїтське місіонерство і ворожість дo ляхів
Шляхтa й міщанство в oбороні православ’я
Від висвячення митрополита під oxoроною козацької шаблі дo легалізації православної митрополії (1620–1632)
§ 3. Шляхтa, простолюд, козаки – вузол взаємопов’язань і протиріч
Шляхетська колонізація степової України. Поляки і євреї в новоосвоєних регіoнax
Селяни, бояри, міщани: специфікa життєвого укладу
Козаччина між “реформою Баторія” і смертю Петра Сагайдачного
Боротьба зa самоутвердження. Козацькі війни 1625–1638 рр.
§ 4. Розтятий світ, aбo загальний образ культури України-Русі в переддень Хмельниччини
Розділ V КОЗАЦЬКА ЕРА
§ 1. Козацька революція 1648–1657 рр.
Богдан Хмельницький – людина і міф
На терезах військового щастя
Кошмари війни
Дипломатія Хмельницького в пошуках виходу. Переяславська угода 1654 р.
Організація території і модель влади Козацької держави
Старшинське оточення гетьмана
Початок московсько-польської війни 1654–1667 рр. Смерть Богдана Хмельницького
§ 2. Руїна (1658–1686)
Початок громадянської війни
Спроба повернутися у звичний світ: Гадяцька угода 1658 р.
Безталання Юрася Хмельниченка
Війна берегів: Тетеря і Брюховецький
Андрусівське розполовинення
Дем’ян Многогрішний “за” і “проти” Москви
Турецька альтернатива Петра Дорошенка
Рукотворна пустеля
§ 3. Мазепа і мазепинці
Іван Мазепа – загадка української історії
Шлях до полтавської катастрофи
Vae victis[34]
Спроба реваншу Пилипа Орлика
§ 4. Культура, освітлена загравами воєн
Народження козацько-руської вітчизни
Минуле й сучасне України очима людей Церкви
Шедеври “літератури канцеляристів”: Григорій Граб’янка, Пилип Орлик, Самійло Величко
“МИ” і “ВОНИ”, або нові образи сусідів
У химерному світі бароко
Розділ VІ УКРАЇНА XVІІІ СТ. МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ
§ 1."Коліївщина" чи "пророцтво Вернигори"? – дилема українсько-польських взаємин у Речі Посполитій
Річ Посполита між анархією і спробами направи
Шляхта й городяни Правобережжя. Феномен хасидизму
Селянська проблема. Опришківство, гайдамаччина, Коліївщина
Зміни в житті Церкви. Василіанське просвітництво
§ 2. Згасання козацьких автономій у підросійській Україні
Політико-адміністративний устрій і загальний образ суспільства Гетьманської України
Слобідська Україна
Запорозька Січ
Про автора
Київ
Генеза
1997
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.