Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Анотація

Книга репрезентує новітні напрацювання автора у дослідженні революційної доби 1917–1920 рр. в Україні. Науковий інтерес зосереджується на ключових проблемах: співвідношенні соціальних та національних детермінант як органічних складових суспільних процесів, напрямів боротьби, домінантних ідейно-політичних і партійних тенденціях, дискусійних аспектах непростого осягнення і реалістичного відтворення комплексної картини досвіду однієї із найскладніших сторінок вітчизняного минулого.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться і вивчає історію України.

Книга представляет новейшие наработки автора в исследовании революционного периода 1917–1920 гг. в Украине. Научный интерес сосредоточивается на ключевых проблемах: соотношении социальных и национальных детерминант как органических составляющих общественных процессов, направлений борьбы, доминантных идейно-политических и партийных тенденциях, дискуссионных аспектах непростого постижения и реалистичного воссоздания комплексной картины опыта одной из самых сложных страниц отечественного прошлого.
Для научных работников, преподавателей, студентов, всех, кто изучает историю Украины.

The book presents new author’s researches of the revolutionary period in Ukraine, 1917–1920. The scientific interest concentrates on key problems: correlation of social and national determinants as organic components of public processes, struggle directions, dominant ideological, political and party tendencies and debatable aspects of uneasy understanding and realistic reconstruction of a complex picture of the one of the most difficult shades of our past experience.
It is recommended for scientific workers, teachers, students, for those who are interested and study history of Ukraine.

Зміст

Валерій Солдатенко Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди
Передмова
Новітні тенденції й актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів революційної доби 1917–1920 рр. в Україні [1]
Феномен украинской революции [2]
Створення й початки діяльності Центральної Ради (Дискусійні аспекти) [3]
Наймасштабніша опозиція в РСДРП(б) курсу на соціалістичну революцію [4]
Виступ Полуботківців у 1917 р (Спроба хронікально-документальної реконструкції події) [5]
До конфлікту Раднаркому Росії з українською Центральною Радою (особистіший зріз) [7]
Бій під Крутами: історія і кон’юнктура [8]
Донецько-Криворізька Республіка — ілюзії і практика національного нігілізму [9]
Надзвичайне повноважне посольство УСРР до Москви: спроба розв’язання дипломатичним шляхом перших суперечностей [10]
Прихід П. Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму [11]
Підготовка антигетьманського повстання — нового етапу української революції [12]
Створення й початки діяльності Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України [13]
С. Петлюра і отаманщина [14]
Єврейські погроми (історичні факти й оцінки на тлі новітніх публікацій) [15]
Октябрьская революция и феномен украинского коммунизма [16]
Нереалізований шанс замирення між Україною і Росією — надзвичайна дипломатична місія УНР до Москви 1919 р. [17]
Думки з приводу винниченкової політичної долі (до 130-річчя від дня народження Великого Українця) [18]
Момент істини [19] (Роздуми про революції та їх роль в українській історії)
Теоретические обоснования украинских проектов трансформации российского централизованного государства в федеративную демократическую республику и революционная практика 1917–1922 гг. [20]
Новейшие тенденции и актуальные проблемы историографического освоения опыта украинского национального движения в 1917–1922 годах [21]
Украинский коммунизм в поиске теоретических моделей сочетания социальных и национальных факторов создания и развития федеративного социалистического государства [22]
Про Україну, революцію, масонство Головного Отамана та інших (міркування на полях нової книги про С. Петлюру) [23]
Ідейний опонент М.Грушевського (Полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка «Микола Міхновський: життя і слово») [24]
Про «кризу жанру» й пошук істини [25]
Победить войну (рецензия на книгу И. В. Михутиной. Украинский Брестский Мир. Путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством украинской Центральной Рады. М.: Изд-во «Европа», 2007. — 288 с.) [26]
Революційна доба 1917–1920 рр. в Україні: в пошуках термінологічних адекватностей [27]
Київ
Парламентське вид-во
2011
Мова: Українська
ISBN 978-966-611-773-4

Поділіться вашими враженнями про книгу

.