Криміналістика

, , , ,

Анотація

У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична експертиза», «Криміналістична тактика», «Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів)». Кожен з розділів розкриває змістовну частину криміналістики.
Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів, професорсько-викладацький склад вищих юридичних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, співробітників правоохоронних органів, суду, адвокатури.

Зміст

Навчальний посібник
ПЕРЕДМОВА
Розділ I Загальна теорія криміналістики
1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
2. Сучасна система науки криміналістика
3. Криміналістика в системі юридичних наук
4. Зв'язок криміналістики з іншими науками
5. Поняття методологічних основ криміналістики
6. Класифікація методів науки криміналістики
7. Загальнонаукові методи криміналістики
8. Спеціальні методи криміналістики
9. Закони розвитку науки криміналістики
10. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання
11. Криміналістична ідентифікація як окремий метод науки криміналістики
12. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
13. Ідентифікаційні ознаки та властивості
14. Види криміналістичної ідентифікації
15. Встановлення групової приналежності — окремий метод науки криміналістики
16. Методика групофікації та ідентифікації
17. Поняття та класифікація криміналістичних версій
18. Етапи розвитку криміналістичної версії
19. Висунення та аналіз криміналістичних версій
20. Перевірка криміналістичних версій
21. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів
22. Форми участі громадськості у розкритті та розслідуванні злочинів
23. Поняття та основні принципи взаємодії слідчого, оперативних та експертних підрозділів у процесі розкриття злочинів
24. Форми взаємодії слідчого з експертом та оперативними працівниками
25. Поняття, завдання і форми профілактичної діяльності слідчого
Розділ II Криміналістична техніка
1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки
2. Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки
3. Засоби криміналістичної техніки
4. Методи криміналістичної техніки
5. Поняття, завдання та значення судової фотографії
6. Система методів судової фотографії
7. Поняття, система та завдання судового відеозапису
8. Доказове значення відеоматеріалів
9. Процесуальні правила оформлення результатів відеозйомки
10. Поняття криміналістичного обліку і кримінальної реєстрації
11. Об'єкти криміналістичного обліку та кримінальної реєстрації
12. Основні види криміналістичного обліку
Розділ III Криміналістична експертиза
1. Класифікація судових експертиз
2. Види експертних досліджень, що відносять до криміналістичних
3. Види економічних, товарознавчих, інженерно-технічних, інженерно-технологічних, фармацевтичних і фармакологічних експертиз
4. Види експертизи ґрунтознавчих, судово-біологічних, судово-екологічних, судово-ветеринарних, судово-медичних, судово-психологічних, судово-психіатричних
5. Нові види експертних досліджень
6. Види експертних досліджень
7. Класифікаційні дослідження
8. Ідентифікаційні дослідження
9. Діагностичні дослідження
10. Ситуаційні дослідження
11. Судово-лінгвістична (авторознавча) експертиза
12. Фототехнічна експертиза
13. Експертиза матеріалів та засобів відео звукозапису
14. Експертиза комп’ютерів, носіїв та технологій
15. Експертиза голограм
16. Експертиза випадків з транспортними засобами спеціального призначення
17. Судово-психіатрична експертиза
18. Судово-психологічна експертиза
19. Судово-бухгалтерська експертиза
20. Судова фінансова-економічна експертиза
21. Товарознавча експертиза
22. Автотоварознавча експертиза
23. Технічна експертиза загального характеру
24. Пожежно-технічна експертиза
25. Будівельно-технічна експертиза
26. Агротехнічна експертиза
27. Автотехнічна експертиза
28. Електротехнічна експертиза
29. Технологічна експертиза
30. Експертиза лаків, фарб і покриттів
31. Експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів
32. Експертиза скла та кераміки
33. Експертиза пластмас і полімерів
34. Експертиза рідин, що містять спирт
35. Експертиза парфумно-косметичних виробів
36. Фармацевтична та фармакологічна експертиза
37. Експертиза харчових продуктів
38. Ґрунтознавча експертиза
39. Судово-біологічна експертиза
40. Екологічна експертиза
41. Одорологічна експертиза
42. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності
43. Судово-балістична експертиза
44. Експертиза холодної зброї
45. Вибухотехнічна експертиза
46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза)
47. Судово-почеркознавча експертиза
48. Технічна експертиза документів
РОЗДІЛ IV КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА (СЛІДЧА ТАКТИКА)
1. Криміналістична тактика (загальні положення)
2. Поняття криміналістичної тактики
3. Наукові та практичні джерела криміналістичної тактики
4. Зв’язок криміналістичної тактики з науками
5. Засоби криміналістичної тактики
6. Поняття та класифікація тактичного прийому
7. Принципи та класифікація тактичних прийомів
8. Логікоінформаційна структура слідчої дії
9. Завдання стадій тактичного забезпечення
10. Класифікація слідчих дій і тактика їх проведення
11. Етапи та види слідчих дій
12. Поняття і суть слідчої ситуації
13. Класифікація слідчих ситуацій
14. Поняття і суть тактичного рішення
15. Поняття і суть тактичного ризику
16. Поняття, принципи і види тактичних операцій
17. Підготовка до проведення тактичної операції
18. Поняття тактичної комбінації
19. Поняття та класифікація криміналістичних версій
20. Поняття організації і планування розслідування
21. Принципи планування
22. Планування окремих слідчих дій
23. Планування допиту
24. Планування очної ставки
25. Планування огляду місця події
26. Планування перевірки показань на місці
27. Планування обшуку
28. Планування слідчого експерименту
29. Планування призначення експертизи
30. Взаємодія слідчого з оперативнорозшуковими підрозділами
31. Види та форми взаємодії в процесі розслідування злочинів
32. Види взаємодії слідчого з установами і державними органами
33. Поняття, завдання та огляду місця події
34. Принципи огляду місця події
35. Учасники, етапи огляду місця події
36. Методи і стадії тактики огляду місця події
37. Роль спеціаліста в слідчому огляді
38. Пізнавальна діяльність тактики огляду місця події
39. Фіксація результатів огляду місця події
40. Протокол огляду місця події
41. Особливості огляду трупа на місці події
42. Порядок огляду предметів і документів
43. Поняття, мета та об’єкти пред’явлення для впізнання
44. Підготовка до пред’явлення для впізнання
45. Стадії пред’явлення для впізнання
46. Пред’явлення для впізнання людей
47. Пред’явлення для впізнання трупа
48. Пред’явлення для впізнання предметів і тварин
49. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання
50. Поняття, мета та предмет допиту
51. Класифікація допитів
52. Порядок та послідовність підготовки до проведення допиту
53. Способи виклику та місце проведення допиту
54. Тактичні прийоми допиту
55. Допит неповнолітніх
56. Поняття, суть та види очної ставки
57. Тактичні прийоми допиту на очній ставці
58. Поняття і види затримання
59. Підготовка до затримання
60. Протокол затримання
61. Поняття, види та об’єкт обшуку
62. Поняття, сутність і завдання, перевірки показань на місці події
63. Поняття, завдання та види слідчого експерименту
64. Перевірка показань на місці
65. Підготовка і тактика проведення слідчого експерименту
66. Підготовка і тактика проведення перевірки показань на місці
67. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
68. Поняття судової експертизи
69. Суб’єкти судово-експертної діяльності
70. Правовий статус експерта
71. Експертні установи України
72. Етапи підготовки та призначення судової експертизи
73. Етапи проведення експертизи та форми висновків
74. Оцінка висновку експерта
РОЗДІЛ V КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної методики
2. Зв’язок методики розслідування з іншими галузями знань
3. Криміналістична класифікація злочинів
4. Криміналістична характеристика злочинів
5. Окремі методики розслідування різних видів злочинів
6. Криміналістична характеристика вбивств
7. Початковий етап розслідування вбивства
8. Планування та висунення версій при розслідувані вбивств
9. Обставини, що сприяють вчиненню вбивств
10. Криміналістична характеристика хабарництва
11. Початковий етап розслідування хабарництва
312. Види допитів та їх особливості при розслідуванні хабарництва
13. Особливості обшуків при розслідуванні хабарництва
14. Особливості затримання особи на «гарячому»
15. Призначення експертиз при розслідуванні хабарництва
16. Основи методики розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту
17. Особливості розслідування ДТП
18. Особливості огляду місця події при розслідуванні ДТП
19. Види допитів та їх особливості при розслідуванні ДТП
20. Призначення експертиз та проведення слідчого експерименту при розслідуванні ДТП
21. Особливості проведення допиту при розслідуванні поширення порнографічних предметів
22. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні поширення порнографічних предметів
23. Особливості проведення обшуку та виїмки при розслідуванні поширення порнографічних предметів
24. Особливості проведення тактичної операції «збір первинної інформації» при розслідуванні поширення порнографічних предметів
25. Особливості проведення тактичної операції «доказування факту поширення порнографічних предметів»
Київ
Центр учбової літератури
2011
Мова: Українська

Поділіться вашими враженнями про книгу

Жанри

Підписатися на новини

.